Luksus blisko natury

Regulamin korzystania z Voucherów

Regulamin korzystania z Voucherów

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Spółka Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o. Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000193021, NIP: 741-19-49-873.
 3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 4. Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów:
  – Voucher Kwotowy,
  – Voucher Pobytowy,
  – Voucher na wykonanie usług kosmetycznych.
 5. Placówka Partnerska oznacza pozostałe Hotele wchodzące w skład grupy Hotele SPA Dr Irena Eris tj. Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój, Hotel SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój.
 6. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 7. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 8. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, w szczególności ograniczenia, co do pobytu w Hotelach SPA w terminach: tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych. Długi weekend to określenie weekendu, gdy dzień bezpośrednio sąsiadujący z sobotą i niedzielą jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego nań dnia ustawowo wolnego od pracy.
 9. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Voucher można nabyć u Wystawcy oraz w Placówkach Partnerskich, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher może zostać zrealizowany u Wystawcy oraz w Placówkach Partnerskich: Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój, Hotelu SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój. Wystawca jest uprawniony do dokonania w treści Vouchera zastrzeżenia, zgodnie z którym jego realizacja może nastąpić wyłącznie u Wystawcy.
 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 3. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu lub usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę lub Placówkę Partnerską jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.
 4. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 5. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  – upływ terminu ważności Vouchera,
  – uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.

§ 3
NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. Wystawca doręczy Voucher na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
 4. Bieg terminu o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.*
 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
 7. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.*
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wystawcę lub Placówkę Partnerską.*

§ 4
REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Wystawcy lub Placówki Partnerskiej. Wystawca lub Placówka Partnerska rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.

§ 5
ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać Online na stronie internetowej www.DrIrenaErisSpa.com – wyłącznie w zakresie Voucherów Pobytowych, bądź przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, gotówką, kartą przy odbiorze Vouchera w siedzibie Wystawcy lub Placówki Partnerskiej.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest nota księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, a za usługę kurierską faktura VAT.
 3. Nota księgowa obciążeniowa składa się z następujących danych: dane Wystawcy i Nabywcy, data wystawienia, ilość voucherów, wartość brutto, formę zapłaty (przelew, gotówka, karta) oraz podpis Wystawcy.
 4. Nota obciążeniowa i ewentualnie faktura VAT, z tytułu usługi kurierskiej zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 5. Wystawca realizuje dostawę Voucherów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Przed realizacją Vouchera Wystawca lub Placówka Partnerska każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.
 7. Po realizacji Vouchera Wystawca wystawia fakturę VAT.

§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:
  – Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czarny Potok 30, 33-380 Krynica-Zdrój, Krynica@DrIrenaErisSpa.com,
  – Hotel SPA Dr Irena Eris Polanica Zdrój Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dębowej 19b, 57-320 Polanica Zdrój, Polanica@DrIrenaErisSpa.com,
  – Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o., z siedzibą w Wysokiej Wsi 22, 14-100 Ostróda, Wzgorza@DrIrenaErisSpa.com,
  – Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Merliniego 5/3, 02-511 Warszawa, Biuro@DrIrenaErisSpa.com,
  – Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Puławskiej 107a, 02-595 Warszawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaż i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
 6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.
 7. Mając powyższe na uwadze nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje wyłącznie w formie „na okaziciela”.
 8. Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.
 9. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pan może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod dedykowanym adresem e-mail iod@DrIrenaEris.com.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziany dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij